Quadrature Group

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.

informuje użytkowników swojej strony internetowej http://www.quadraturegroup.com/ za pośrednictwem niniejszej Polityki Prywatności o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych użytkowników, które mogą być gromadzone podczas przeglądania lub zlecania usług realizowanych na tym portalu. Korzystanie z tej strony internetowej przez użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A przyjmuje środki niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, a także zgodnie z tym, co nie zostało przewidziane w ustawie organicznej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych, Dekret Królewski 1720/2007, z dnia 21 grudnia, zatwierdzający przepisy wykonawcze do ustawy organicznej o ochronie danych oraz ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego Poprzez formularze rejestracyjne na tej stronie internetowej lub wysyłanie e-maili, zbierane i przetwarzane są dane osobowe każdego użytkownika, których przetwarzanie reguluje niniejsza Polityka prywatności.

Dane te są niezbędne do zarządzania i utrzymania niektórych świadczonych usług i są zawarte w zautomatyzowanych plikach użytkowników usług AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A., należycie zarejestrowanych w rejestrze hiszpańskiej agencji ochrony danych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

administratorem danych osobowych podanych przez użytkownika podczas przeglądania i korzystania z serwisu jest, jako właściciel, AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A, o numerze CIF A28526275, z siedzibą pod adresem C/ Bahía de Pollensa 13 – 28042 – Madryt, zarejestrowana w Registro Mercantil de Madrid, tom 4959, foliał 75, arkusz 392 47, wpis 1, telefon 913819220 oraz e-mail protecciondedatos@aldesa.en

AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. zobowiązuje się do stosowania komputerowych środków bezpieczeństwa przewidzianych w wyżej wymienionych przepisach, w celu uniemożliwienia dostępu do danych lub ich niewłaściwego wykorzystania, manipulacji nimi, pogorszenia ich jakości lub utraty.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A, będąca stroną odpowiedzialną za ich przetwarzanie, zobowiązuje się do przechowywania i zarządzania danymi osobowymi i informacjami zebranymi za pośrednictwem niniejszej strony internetowej z zachowaniem należytej poufności, pod warunkiem, że powstałe w związku zawodowym i zainteresowana osoba nie zażądają ich usunięcia, a w stosownych przypadkach przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia stosunku handlowego nawiązanego między użytkownikiem a AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. Jednakże administrator danych może przechowywać dane, odpowiednio zablokowane, w celu wypełnienia ewentualnych obowiązków administracyjnych lub jurysdykcyjnych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Operacje, zarządzanie i procedury techniczne, zautomatyzowane lub niezautomatyzowane, które umożliwiają gromadzenie, przechowywanie, modyfikowanie, przekazywanie i inne działania dotyczące danych osobowych, są uważane za przetwarzanie danych osobowych. AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. przetwarza dane osobowe podane przez użytkownika za pośrednictwem http://www.quadraturegroup.com/ w celu włączenia ich do agendy kontaktów, zarządzania relacjami handlowymi oraz wykorzystania informacji jako środka kontaktu z firmą. Ponadto przetwarzanie danych oznacza również zarządzanie przesyłaniem wnioskowanych informacji jak i możliwość udzielenia odpowiedzi na konsultacje lub pytania, które użytkownik wysyła za pośrednictwem strony internetowej, ułatwiając jednocześnie zainteresowanym stronom przedstawianie ofert na usługi, stanowiące przedmiot zainteresowania tychże stron. W celu dopełnienia powyższych zobowiązań przez AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. pola rejestrów muszą być obowiązkowo wypełnione. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany powyżej.

UPRAWNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez użytkownika będzie przebiegało zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, które dotyczą:

W przypadku złożenia zlecenia na świadczenia usług oraz realizację zlecenia przez spółkę AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. ich warunki zostaną udostępnione użytkownikowi przed potencjalnym zleceniem. W celu realizowania zlecenia, zainteresowana strona jest zobowiązana do podania swoich danych.

Wyrażenie dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na założenia Polityki Prywatności, po jej przeczytaniu użytkownik zostaje poinformowany i jeśli zgadza się z jej założeniami, może ją zaakceptować za pośrednictwem oświadczenia lub wyraźne działania potwierdzającego, takiego jak zaznaczenie pola przewidzianego do tego celu.

W przypadku, gdy zainteresowana strona nie dostarczy powyższych danych lub dane te są błędne lub niedokładne, nie będziemy w stanie spełnić Państwa prośby, co uniemożliwi udzielenie żądanych informacji lub korzystania z usług. Z uwagi na powyższe, administrator danych, AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A., będzie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z niewykonania zlecenia zawodowego lub z konsekwencji wynikających z niedokładnych lub błędnych informacji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. nie będzie przekazywała danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem faktu, że świadczenie danej usługi będzie wiązało się z koniecznością nawiązania stosunku umownego z przetwarzającym dane i będzie to bezwzględnie konieczne do zarządzania i utrzymywania stosunku między użytkownikiem a wyżej wymienioną firmą, po uprzednim wyraźnym upoważnieniu użytkownika. Będzie to miało miejsce jedynie w czasie niezbędnym do umożliwienia realizacji umowy, na tych samych warunkach i z tymi samymi obowiązkami, które są wymagane od osoby odpowiedzialnej. Po zrealizowaniu zamówienia, przetwarzający dane zwróci dane osobowe osobie odpowiedzialnej i usunie wszelkie kopie znajdujące się w jego posiadaniu.

Ponadto, jedynie osoby trzecie, z którymi AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. nawiąże prawny lub umowny obowiązek przekazania powyższych danych, będą miały prawo dostępu do wspomnianych danych osobowych, wśród których znajdują się na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich oraz sędziowie i sądy związane procedurami związanymi ze składanymi skargami.

PRAWA STRON

Użytkownik może w każdej chwili, na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, korzystać z prawa dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, żądać ograniczenia przetwarzania, sprzeciwiać się mu, żądać możliwości przenoszenia swoich danych, jak również cofnąć udzieloną zgodę, prawa uznane w wyżej wymienionym Regulacja (UE). Użytkownicy mogą korzystać z tych praw kontaktując się z AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. na adres podany powyżej; wysyłając e-mail na adres protecciondedatos@aldesa.es lub na adres pocztowy C/ Bahía de Pollensa 13 – 28042 – Madrid. W celu skutecznego korzystania z tych praw, użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość, podając swoje imię i nazwisko, kserokopię krajowego dokumentu tożsamości lub równoważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, przedstawić wniosek, w którym zostanie określona jego prośba, adres do celów notyfikacji wraz z datą i podpisem wnioskodawcy. Użytkownik może również złożyć skargę do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (właściwy organ kontrolny w tej sprawie), w przypadku gdy podczas dochodzenia swoich uprawnień, pozostanie on nieusatysfakcjonowany; skargę należy kierować pod adres: C/Jorge Juan, nr 6, 28001 – Madryt, lub przez Internet: https://www.agpd.es .